เงื่อนไขในการอบรม
 
ข้อ 1. ผู้เข้าเรียน ต้องศึกษาบทเรียนจากระบบ Online ด้วยตนเอง เท่านั้น
ข้อ 2. ผู้เข้าเรียน สามารถบริหารจัดการเวลาในการเรียนได้เอง ตามความสะดวกและเหมาะสม ตลอด 24 ชั่วโมง (ทุก ๆ วัน ในระยะเวลา Online)
ข้อ 3. ผู้เข้าเรียน จะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะเข้าบทเรียนได้
ข้อ 4. ผู้เข้าเรียน ต้องเข้าเรียนให้ครบจำนวนชั่วโมงที่แต่ละหลักสูตร/ชุดวิชา กำหนดไว้
ข้อ 5. ผู้เข้าเรียน ต้องทำแบบประเมินผลการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะเข้าไปทำแบบทดสอบหลังเรียนได้
ข้อ 6. ผู้ที่เข้าเรียนหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จะต้องทำแบบฝึกหัดทุกบทตามลำดับผ่านก่อน จึงจะเข้าเรียนบทอื่น ๆ ต่อไปได้


การรับรองผล
   ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องศึกษาบทเรียนทุกหน้า ตามลำดับโดยแต่ละวิชาต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนดังนี้
1) หลักสูตร การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ชั่วโมงการเรียน 6 ชั่วโมง
2) หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน ชั่วโมงการเรียน 6 ชั่วโมง
3) หลักสูตร พระราชบัญญัติอาคารชุด ชั่วโมงการเรียน 6 ชั่วโมง
4) หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ชั่วโมงการเรียน 6 ชั่วโมง
5) หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ชั่วโมงการเรียน 6 ขั่วโมง
6) หลักสูตร การสอบสวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 1 (การขาย การขายฝาก และการมอบอำนาจ) ชั่วโมงการเรียน 6 ชั่วโมง
7) หลักสูตร การสอบสวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 2 (ซึ่งการได้มาโดยทางมรดก การจำนอง และการอายัดที่ดิน) ชั่วโมงการเรียน 6 ชั่วโมง
8) หลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระดับ1 ชั่วโมงการเรียน 6 ชั่วโมง
9) หลักสูตร ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)ในงานรังวัดเฉพาะราย ชั่วโมงการเรียน 6 ชั่วโมง
10) หลักสูตร การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ ชั่วโมงการเรียน 6 ชั่วโมง
11) หลักสูตร การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network : RTK2) ชั่วโมงการเรียน 6 ชั่วโมง
12) ชุดวิชา การจัดการความขัดแย้ง ชั่วโมงการเรียน 3 ชั่วโมง
13) ชุดวิชา การอ่านกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชั่วโมงการเรียน 3 ชั่วโมง
14) ชุดวิชา การบริหารเวลา ชั่วโมงการเรียน 3 ชั่วโมง
15) ชุดวิชา การปฏิรูปวิธีคิดเชิงบรูณาการ ชั่วโมงการเรียน 3 ชั่วโมง
16) ชุดวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการเรียน 3 ชั่วโมง
17) ชุดวิชา ระบบปฏิบัติการ Windows7 ชั่วโมงการเรียน 15 ชั่วโมง
18) ชุดวิชา Internet Step by Step ชั่วโมงการเรียน 15 ชั่วโมง
19) ชุดวิชา Microsoft PowerPoint 2007 ชั่วโมงการเรียน 15 ชั่วโมง
20) ชุดวิชา Microsoft Word 2010 ชั่วโมงการเรียน 6 ชั่วโมง
21) ชุดวิชา Microsoft Excel 2010 ชั่วโมงการเรียน 6 ชั่วโมง
22) ชุดวิชา Microsoft PowerPoint 2010 ชั่วโมงการเรียน 6 ชั่วโมง
23) ชุดวิชา พื้นฐานการออกแบบ Graphic Design ชั่วโมงการเรียน 6 ชั่วโมง

  ผู้เข้าเรียนจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน 1 ครั้ง เพื่อต้องการทราบว่าผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวมากน้อยเพียงใด (ไม่มีผลทางการให้คะแนน) และผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้ไม่เกิน 5 ครั้ง โดยต้องได้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 60% จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ในการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)