หลักสูตรที่เปิดให้อบรมประจำปี 2565
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565
เปิดระบบเรียนหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

คู่มือการเข้าเรียน


หากมีปัญหากรณีสมัครเรียนครั้งแรก โปรดติดต่อ กองฝึกอบรม โทร 021415528
หรือติดต่อผ่านทาง line id : naketive


  หลักสูตร / วิชา ชั่วโมงเรียน
1 หลักสูตร การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
2 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
3 หลักสูตร พระราชบัญญัติอาคารชุด ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
4 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
5 หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
6 หลักสูตร การสอบสวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 1
(ขาย ขายฝาก มอบอำนาจ)
ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
7 หลักสูตร การสอบสวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 2
(ซึ่งได้มาโดยทางมรดก จำนอง อายัดที่ดิน)
ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
8 หลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระดับ1 ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
9 หลักสูตร ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)ในงานรังวัดเฉพาะราย ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
10 หลักสูตร การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
11 หลักสูตร การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network : RTK2) ชั่วโมงการเรียน   6  ชั่วโมง
12 หลักสูตร พัฒนาระบบการให้บริการในสำนักงานที่ดิน เพื่อก้าวสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC) ของปี 2564
ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
13 ชุดวิชา การจัดการความขัดแย้ง ชั่วโมงการเรียน   3  ชั่วโมง
14 ชุดวิชา การอ่านกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชั่วโมงการเรียน   3  ชั่วโมง
15 ชุดวิชา การบริหารเวลา ชั่วโมงการเรียน   3  ชั่วโมง
16 ชุดวิชา การปฏิรูปวิธีคิดเชิงบูรณาการ ชั่วโมงการเรียน   3  ชั่วโมง
17 ชุดวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการเรียน   3  ชั่วโมง
18 ชุดวิชา ระบบปฏิบัติการ Windows7 ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
19 ชุดวิชา Internet Step by Step ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
20 ชุดวิชา Microsoft PowerPoint 2007 ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
21 ชุดวิชา Microsoft World 2010 ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
22 ชุดวิชา Microsoft Excel 2010 ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
23 ชุดวิชา Microsoft PowerPoint 2010 ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
24 ชุดวิชา พื้นฐานการออกแบบ Graphic Design ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง

ใส่ DOL แล้วตามด้วยตัวเลข 6 หลัก เช่น DOL342132
User ID (รหัสผู้ใช้) :  
Password (รหัสผ่าน) :  


 
(สำหรับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่...