หลักสูตรที่เปิดให้อบรมประจำปี 2566
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566
เปิดระบบเรียนหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

คู่มือการเข้าเรียน


หากมีปัญหากรณีสมัครเรียนครั้งแรก โปรดติดต่อ กองฝึกอบรม โทร 021415528
หรือติดต่อผ่านทาง line id : @229vepox


  หลักสูตร / วิชา ชั่วโมงเรียน
1 หลักสูตร การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
2 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
3 หลักสูตร พระราชบัญญัติอาคารชุด ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
4 หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
5 หลักสูตร การสอบสวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 1
(ขาย ขายฝาก มอบอำนาจ)
ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
6 หลักสูตร การสอบสวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 2
(ซึ่งได้มาโดยทางมรดก จำนอง อายัดที่ดิน)
ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
7 หลักสูตร ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)ในงานรังวัดเฉพาะราย ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
8 หลักสูตร การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ ชั่วโมงการเรียน  6  ชั่วโมง
9 หลักสูตร การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network : RTK2) ชั่วโมงการเรียน   6  ชั่วโมง

ใส่ DOL แล้วตามด้วยตัวเลข 6 หลัก เช่น DOL342132
User ID (รหัสผู้ใช้) :  
Password (รหัสผ่าน) :  


 
(สำหรับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่...