หลักสูตรที่เปิดให้อบรมประจำปี 2559
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ถึง 16 กันยายน 2559
เปิดระบบเรียนหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ถึง 16 กันยายน 2559
  หลักสูตร / วิชา ชั่วโมงเรียน
1 หลักสูตร การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ชั่วโมงการเรียน  12  ชั่วโมง
2 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
3 หลักสูตร พระราชบัญญัติอาคารชุด ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
4 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ชั่วโมงการเรียน   6  ชั่วโมง
5 หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
6 หลักสูตร การสอบสวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 1
(การขาย การขายฝาก และการมอบอำนาจ)
ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
7 หลักสูตร การสอบสวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 2
(ซึ่งการได้มาโดยทางมรดก การจำนอง และการอายัดที่ดิน)
ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
8 หลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระดับ1 ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
9 ชุดวิชา การจัดการความขัดแย้ง ชั่วโมงการเรียน   3  ชั่วโมง
10 ชุดวิชา การอ่านกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชั่วโมงการเรียน   3  ชั่วโมง
11 ชุดวิชา การบริหารเวลา ชั่วโมงการเรียน   3  ชั่วโมง
12 ชุดวิชา การปฏิรูปวิธีคิดเชิงบูรณาการ ชั่วโมงการเรียน   3  ชั่วโมง
13 ชุดวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการเรียน   3  ชั่วโมง
14 ชุดวิชา ระบบปฏิบัติการ Windows7 ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
15 ชุดวิชา Internet Step by Step ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
16 ชุดวิชา Microsoft PowerPoint 2007 ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
17 ชุดวิชา Microsoft World 2010 ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
18 ชุดวิชา Microsoft Excel 2010 ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
19 ชุดวิชา Microsoft PowerPoint 2010 ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง

ใส่ DOL แล้วตามด้วยตัวเลข 6 หลัก เช่น DOL342132
User ID (รหัสผู้ใช้) :  
Password (รหัสผ่าน) :  


ปิดระบบ อยู่ระหว่างการประมวลผล
 
(สำหรับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่...