หลักสูตรที่เปิดให้อบรมประจำปี 2560
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560
เปิดระบบเรียนหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560
  หลักสูตร / วิชา ชั่วโมงเรียน
1 หลักสูตร การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ชั่วโมงการเรียน  12  ชั่วโมง
2 หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
3 หลักสูตร พระราชบัญญัติอาคารชุด ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
4 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ชั่วโมงการเรียน   6  ชั่วโมง
5 หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
6 หลักสูตร การสอบสวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 1
(การขาย การขายฝาก และการมอบอำนาจ)
ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
7 หลักสูตร การสอบสวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 2
(ซึ่งการได้มาโดยทางมรดก การจำนอง และการอายัดที่ดิน)
ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
8 หลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระดับ1 ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
9 หลักสูตร ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)ในงานรังวัดเฉพาะราย ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
10 ชุดวิชา การจัดการความขัดแย้ง ชั่วโมงการเรียน   3  ชั่วโมง
11 ชุดวิชา การอ่านกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชั่วโมงการเรียน   3  ชั่วโมง
12 ชุดวิชา การบริหารเวลา ชั่วโมงการเรียน   3  ชั่วโมง
13 ชุดวิชา การปฏิรูปวิธีคิดเชิงบูรณาการ ชั่วโมงการเรียน   3  ชั่วโมง
14 ชุดวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการเรียน   3  ชั่วโมง
15 ชุดวิชา ระบบปฏิบัติการ Windows7 ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
16 ชุดวิชา Internet Step by Step ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
17 ชุดวิชา Microsoft PowerPoint 2007 ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
18 ชุดวิชา Microsoft World 2010 ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
19 ชุดวิชา Microsoft Excel 2010 ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง
20 ชุดวิชา Microsoft PowerPoint 2010 ชั่วโมงการเรียน  15  ชั่วโมง

ใส่ DOL แล้วตามด้วยตัวเลข 6 หลัก เช่น DOL342132
User ID (รหัสผู้ใช้) :  
Password (รหัสผ่าน) :  
สถานะระบบ : ปิดเรียน

 
(สำหรับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่...